Trang Chủ

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 15, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp diễn ra trong ngày 24/7/2024. Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND thị xã tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thông qua chương trình kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND thị xã Phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND thị xã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.1. Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

4.2. Tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

5. UBMTTQVN thị xã thông báo về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.

6. HĐND Thị xã xem xét các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS, hai Ban của HĐND thị xã và các Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp.

6.1. Các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

6.1.1. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả công tác 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND thị xã.

6.1.2. Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6.1.3. Báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII.

6.1.4. Báo cáo của UBND thị xã về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ.

6.1.5. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

6.1.6. Báo cáo của UBND thị xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023.

6.1.7. Tờ trình của UBND thị xã về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

6.1.8. Tờ trình của UBND thị xã về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

6.1.9. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND thị xã đối với các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

6.2. Các văn bản không trình bày trực tiếp tại kỳ họp nhưng có giá trị pháp lý như các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

6.2.1. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023.

6.2.2. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII.

6.2.3. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp.

6.2.4. Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị xã.

6.2.5. Các Báo cáo của các Ban HĐND thị xã về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

6.2.6. Các Báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND thị xã đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND thị xã trình tại kỳ họp.

6.2.7. Báo cáo của UBND thị xã về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

6.2.8. Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6.2.9. Báo cáo của UBND thị xã công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.10. Báo cáo của UBND thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.11. Báo cáo của UBND thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.12. Báo cáo của UBND thị xã về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.13. Báo cáo của UBND thị xã về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.14. Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024.

6.2.15. Tờ trình của UBND thị xã về thông qua đề án phát triển Trung tâm y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

6.2.16. Tờ trình của UBND thị xã về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Bình Long.

6.2.17. Báo cáo của Tòa án nhân dân thị xã về công tác Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6.2.18. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6.2.19. Báo cáo của Chi cục THADS thị xã về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

7. HĐND thị xã thảo luận, đóng góp cho các văn bản trình tại kỳ họp; xem xét việc trả lời chất vấn, giải trình của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

8. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã.

9. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

10. HĐND thị xã xem xét thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

11. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.

12. Nghi thức bế mạc kỳ họp./.


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một buổi chiều ngày 15/5/2024. Thời gian bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Nội dung:

1. Báo cáo tình hình đại biểu tham dự kỳ họp; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. HĐND thị xã xem xét, quyết định: Tán thành chủ trương sắp xếp địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long.

4.1. Đại diện UBND thị xã trình bày Tờ trình của UBND thị xã về Tán thành chủ trương sắp xếp địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long.

4.2. Đại diện Ban Pháp chế HĐND thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã đối với các Báo cáo, Đề án và Dự thảo nghị quyết về Tán thành chủ trương sắp xếp  địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường thuộc thị xã Bình Long.

4.3. HĐND thị xã thảo luận.

4.4. HĐND thị xã xem xét, thông qua Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

5. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Chào cờ bế mạc./.

 


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ)

HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một buổi chiều ngày 27/02/2024. Thời gian bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu tham dự kỳ họp; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
 3. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. HĐND thị xã xem xét, quyết định: Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng) tỉnh Bình Phước đến năm 2045; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

4.1. Đại diện UBND thị xã trình bày:

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng) tỉnh Bình Phước đến năm 2045;

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng), tỉnh Bình Phước đến năm 2045

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

+ Dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

4.2. Đại diện Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã đối với các Dự thảo nghị quyết về: Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng) tỉnh Bình Phước đến năm 2045; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

4.3. HĐND thị xã thảo luận.

4.4. HĐND thị xã xem xét, thông qua các Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

5. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Chào cờ bế mạc./.


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian: Kỳ họp diễn ra trong một ngày 27/12/2023.

– Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút,

– Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

(Đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp có mặt tại Hội trường trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức)

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND thị xã tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.
 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.
 3. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
 5. HĐND thị xã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Tờ trình của UBND thị xã về việc bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 1. Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu.

– Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về danh sách người được HĐND thị xã lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội tại kỳ họp họp cuối năm 2023.

– Báo cáo kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND thị xã về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND thị xã khóa XII.

– Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 1. Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.
 2. Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và xem xét thông qua nghị quyết xác nhân kế quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu.
 3. HĐND Thị xã xem xét các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS, 02 Ban của HĐND thị xã và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp.

9.1. Các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND thị xã.

– Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 11 tháng, ước thực hiện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (đính kèm dự thảo nghị quyết).

+ Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024.

– Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân thị xã về công tác Tòa án năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

– Báo cáo tóm tắt của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

– Báo cáo tóm tắt của Chi cục thi hành án dân sự thị xã về công tác Thi hành án năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

– Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các ban HĐND thị xã đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

+ Báo cáo thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII thuộc lĩnh vực KT-XH, ngân sách, đầu tư công.

+ Báo cáo thẩm tra các DTNQ trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII thuộc lĩnh vực KT-XH, ngân sách, đầu tư công.

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các báo cáo của UBND trình tại kỳ họp thứ 12.

+ Báo cáo thẩm tra kết quả công tác của UBND thị xã năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các báo cáo của VKSND, TAND, CCTHADS trình tại kỳ họp thứ 12.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của 2 ban HĐND thị xã đối với các BC và dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XII, NK 2021-2026.

9.2. Các văn bản không trình bày trực tiếp tại kỳ họp nhưng có giá trị pháp lý như các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

9.2.1. Báo cáo.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến của các Tổ Đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp.

– Báo cáo công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND thị xã.

– Báo cáo công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã.

– Các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND thị xã đối với các báo cáo và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, Chi cục THADS thị xã trình tại kỳ họp.

Báo cáo của UBND thị xã về kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND thị xã.

– Báo cáo của UBND thị xã về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII.

– Báo cáo của UBND thị xã về giải trình ý kiến của đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp Tổ trước kỳ họp.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước thực hiện năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.

– Báo cáo của UBND về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2023.

9.2.2. Các Tờ trình, Dự thảo nghị quyết

– Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2024 (đính kèm dự thảo nghị quyết).

+ Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2024.

– Tờ trình của UBND thị xã về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2024 (đính kèm dự thảo nghị quyết).

+ Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024.

– Tờ trình của UBND thị xã về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đính kèm dự thảo nghị quyết).

+ Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

 1. HĐND thị xã thảo luận, đóng góp cho các văn bản trình tại kỳ họp; xem xét việc trả lời chất vấn, giải trình của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 2. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã.
 3. HĐND thị xã thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 4. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.
 5. Nghi thức bế mạc kỳ họp.

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 11 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một buổi chiều ngày 06/12/2023. Thời gian bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu tham dự kỳ họp; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
 3. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. HĐND thị xã xem xét, quyết định: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã;

4.1. Đại diện UBND thị xã trình bày:

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

– Tờ trình của của UBND thị xã về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã.

4.2. Đại diện Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã đối với các Kế hoạch và Dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; kế hoạch sử dụng dất năm 2024 của thị xã;

4.3. HĐND thị xã thảo luận.

4.4. HĐND thị xã xem xét, thông qua các Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

 1. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.
 2. Chào cờ bế mạc./.

 

 

 


Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.


CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 10 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một buổi sáng ngày 16/10/2023. Thời gian bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu tham dự kỳ họp; chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
 3. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. HĐND thị xã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.1. Đại diện UBND thị xã trình bày Tờ trình của UBND thị xã về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.2. HĐND thị xã thảo luận việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.3. HĐND thị xã xem xét, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 1. HĐND xem xét, quyết định: Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025.

5.1. Đại diện UBND thị xã trình bày:

– Tờ trình của UBND thị xã về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

5.2. Đại diện Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội đối với các Dự thảo Nghị quyết: Dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

5.3. HĐND thị xã thảo luận.

5.4. HĐND thị xã xem xét, thông qua các Dự thảo nghị quyết:

– Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

– Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

– Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025.

 1. Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.
 2. Chào cờ bế mạc. /.

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 9, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp diễn ra trong ngày 17/7/2023. Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút. Buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND thị xã tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.
 2. Thông qua chương trình kỳ họp.
 3. Phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. UBMTTQVN thị xã thông báo về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.
 5. HĐND Thị xã xem xét các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS, hai Ban của HĐND thị xã và các Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp.

5.1. Các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả công tác 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND thị xã.

– Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.

– Báo cáo của UBND thị xã về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

– Tờ trình của UBND thị xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

– Tờ trình của UBND thị xã về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

– Tờ trình của UBND thị xã về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

– Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND thị xã đối với các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

5.2. Các văn bản không trình bày trực tiếp tại kỳ họp nhưng có giá trị pháp lý như các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp.

– Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã.

– Các Báo cáo của các Ban HĐND thị xã về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

– Các Báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND thị xã đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND thị xã trình tại kỳ họp.

– Báo cáo của UBND thị xã về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.

– Báo cáo của UBND thị xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

+ Dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

– Báo cáo của Tòa án nhân dân thị xã về công tác Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

– Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

– Báo cáo của Chi cục THADS thị xã về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

6. HĐND thị xã thảo luận, đóng góp cho các văn bản trình tại kỳ họp; xem xét việc trả lời chất vấn, giải trình của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

7. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã.

8. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

9. HĐND thị xã thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

10. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

11. Nghi thức bế mạc kỳ họp./.


CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THỊ XÃ KHÓA XII

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một ngày 22/12/2022. Buổi sáng, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút. Buổi chiều, bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

 

Nội dung:

 1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND thị xã tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.
 2. Thông qua chương trình kỳ họp.
 3. Phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. UBMTTQVN thị xã thông báo về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.
 5. HĐND Thị xã xem xét các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS, hai Ban của HĐND thị xã và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp.

5.1. Các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND thị xã;

– Báo cáo tóm tắt của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 10 tháng, ước thực hiện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

– Báo cáo của UBND thị xã về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII;

– Báo cáo của UBND thị xã về giải trình ý kiến của đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp;

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

– Tờ trình của UBND thị xã về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

– Tờ trình của UBND thị xã về phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 – 2025;

– Tờ trình của UBND thị xã về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Bình Long;

– Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân thị xã về công tác Tòa án năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

– Báo cáo tóm tắt của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

– Báo cáo tóm tắt của Chị cục thi hành án dân sự thị xã về công tác Thi hành án năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

– Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các ban HĐND thị xã đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

5.2. Các văn bản không trình bày trực tiếp tại kỳ họp nhưng có giá trị pháp lý như các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp.

– Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2023;

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XII;

– Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp ý kiến của các Tổ Đại biểu HĐND thị xã tại phiên họp tổ trước kỳ họp;

– Báo cáo công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND thị xã;

– Báo cáo công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã;

– Các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND thị xã đối với các báo cáo và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, Chi cục THADS thị xã trình tại kỳ họp;

– Tờ trình của UBND thị xã về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023;

– Báo cáo của UBND thị xã về kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND thị xã;

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước thực hiện năm 2022;

– Báo cáo của UBND thị xã về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương năm 2022.

– Báo cáo của UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;

– Báo cáo của UBND thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022;

– Báo cáo của UBND về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2022.

 1. HĐND thị xã thảo luận, đóng góp cho các văn bản trình tại kỳ họp; xem xét việc trả lời chất vấn, giải trình của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 2. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã.
 3. Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã.
 4. Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện quy trình miễm nhiệm vụ ủy viên UBND thị xã.
 5. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh.
 6. HĐND thị xã thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 7. Phát biểu bế mạc kỳ họp.
 8. Nghi thức bế mạc kỳ họp.

 

 

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

 • Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một ngày 05/7/2021.
 • Buổi sáng, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút.
 • Buổi chiều, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bùi Quốc Bảo điều hành tại kỳ họp

Nội dung chương trình…

Một số hình ảnh cuộc họp.

 


KỲ HỌP THỨ BA HĐND THỊ XÃ KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

 • Thời gian làm việc: Kỳ họp tiến hành trong một ngày 24/12/2021.
 • Buổi sáng, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.
 • Buổi chiều, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút

 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bình Long Bùi Quốc Bảo phát biểu khai mạc kỳ họp

Nội dung chương trình…

Một số hình ảnh cuộc họp.